KOMPOSTÁRNA

 Společnost SAVE CZ s. r. o. se zabývala již dlouho otázkou nemalého množství odpadu, který je bezhlavě ukládán na skládky odpadu, aniž by se někdo zabýval jeho další využitelností.

Jedná se o odpady biologicky rozložitelné, zejména o zelený odpad z kuchyní a zahrad, výkopovou zeminu a další odpady. Jediné zařízení, které je schopné tyto odpady přetvořit v další produkt je „Kompostárna“. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem společnosti SAVE CZ s odpadovým hospodářstvím (Zpracovávání biomasy pro výrobu tepla, mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů, poradenství v oblasti nakládání s odpady) jsme se rozhodli toto zařízení vybudovat a jako majitelé objektů v bývalém zemědělském areálu Rychnov k. ú. Krouna jsme pro jeho realizaci využili bývalou silážní jámu. Po nákladných stavebních úpravách a složitých procesech s povoleními jsme uvedli zařízení dne 13.8.2014 do provozu na základě nezbytných povoleních od Krajského úřadu Pardubického kraje.

Nabízíme Vám:

  • kompletní služby v oblasti s nakládání s biologicky rozložitelnými odpady od obcí, právnických a fyzických osob

  • zajištění svozu a pronájmu kontejnerů na biologicky rozložitelné odpady

  • poradenství v oblasti nakládání s odpady

  • kvalitní kompost k odběru

 

Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno:

 a) odpady přijímané do zařízení

Odpady kategorie „ostatní“ - tvořící 70-80% zakládky

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv

03 01 01 Odpadní kůra a korek

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04

03 03 01 Odpadní kůra a dřevo

19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti

19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad/odpad z čištění okolí silnic III. a IV. třídy

20 03 02 Odpad z tržišť

 

Odpady kategorie „ostatní“ - tvořící 30-20% zakládky

02 01 01 Kaly z praní a z čištění

02 01 07 Odpady z lesnictví

02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace

02 03 99 Odpady jinak blíže neurčené/odpadní kartonová drť

02 03 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejích vzniku

02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy

02 04 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 05 02 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 06 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 07 01 Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin

02 07 02 Odpad z destilace lihovin

02 07 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

03 03 07 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky

03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

03 03 09 Odpadní kaustifikační kal

03 03 10 Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně povrchové vrstvy z mechanického třídění

03 03 11 Kaly z čistění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10

04 01 07 Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

04 02 10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)

04 02 20 Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 04 02 19

04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken

04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly

15 01 03 Dřevěné obaly

16 03 06 Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05

17 02 01 Dřevo

19 06 03 Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu

I9 06 04 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 05 Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu

19 06 06 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu

19 08 14 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13

19 09 02 Kaly z čiření vody

19 09 03 Kaly z dekarbonizace

19 12 01 Papír a lepenka

19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06

20 01 01 Papír a lepenka, s výjimkou papíru s vysokým leskem a odpadu z tapet

20 01 10 Oděvy

20 01 11 Textilní materiály

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 03 04 Kal ze septiků a žump hygienizace

20 03 07 Objemný odpad

 

V případě vašeho zájmu volejte na telefonní číslo Dagmar Unčovská +420 724 162 775