Likvidace odpadů

Likvidace odpadů 

Nebezpečných Kapalných  Stavebních       Ostatních
   Vývoz septiků a čistíren               Čištění odpadních vod                 Přeprava ADR    

Společnost SAVE CZ s.r.o., již dlouhá léta poskytuje svým i novým zákazníkům širokou škálu služeb v oblasti likvidace nebezpečných i ostatních odpadů. Má povolení k nakládání s nebezpečnými odpady po celém území ČR. Disponujeme vlastními kapacitami na zneškodnění odpadů a na základě tohoto máme smluvně zajištěny kapacity i v jiných regionech a to jak ve spalovnách, tak i na skládkách nebezpečného odpadu.

Jsme schopni zajistit veškerou techniku potřebnou k likvidacím jednotlivých druhů odpadů, jak pevných, tak i kapalných. Dle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášek souvisejících s tímto zákonem nabízíme pro původce tyto služby:

Poradenské služby:

 • kompletní poradenství, související s povinnostmi klientů, vyplývajícími z platné legislativy v oblasti nakládání s odpady
 • zpracování veškerých dokumentů, které je původce povinen odevzdávat na příslušné úřady - sepsání žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady a jednání s příslušným OkÚ - RŽP
 • zařazení odpadů produkovaných původcem dle Katalogu odpadů
 • vystavení identifikačních listů nebezpečného odpadu
 • vybavení provozoven shromažďovacími prostředky
 • zajištění likvidace odpadů
 • vedení evidence odpadů vyprodukovaných původcem - zasílání ročních hlášení na OkÚ - RŽP
 • zastupování klientů při jednáních s orgány státní správy
 • pomoc při zavádění odpadového hospodářství ve firmách - značení sběrných nádob, vypracování identifikačních listů, vypracování plánu odpadového hospodářství

Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadu (mobilní sběr odpadu):

 • odvoz tekutých průmyslových odpadů, dle norem ADR, disponujeme novou ADR cisternou o objemu 5m3 a další svozovou technikou
 • odvoz VŽP kat. 2 a 3
 • odvoz tuhých nebezpečných i ostatních odpadů (Mercedes Sprinter, AVIA D90, DAF)
 • v případě velkého objemu odpadu (stavební sutě, asfalt,…) přistavujeme kontejnery (MAN TGA, MAN)
 

Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadu (kompostárna) :

 • do našeho zařízení přijímáme nekontaminovaný přírodní materiál (dřevo, piliny, větve,..)
 • vlastníme drtič dřevní hmoty

Likvidace a recyklace dřeva

Recyklace asfaltového odpadu:

 • vlastníme recyklační linku na zpracování odpadních asfaltových směsí kategorie ostatní, které jsou po zpracování znovu využity na pozemních komunikacích

 

Sanace starých ekologických zátěží:

 • sanační práce společnost SAVE CZ zajišťuje jak pro státní, tak pro soukromý sektor po celé ČR
 • provádíme rekultivace skládek, včetně odběrů vzorků a provádění nutných chemických analýz